REGULAMIN

I. Definicje

 1. Pojęcia w regulaminie:
  • konto/profil – konto do którego ma dostęp tylko i wyłącznie użytkownik, po wcześniejszej jego rejestracji. Użytkownik ma wszelką możliwość edytowania opisu swojego konta i uzupełniania go o różnego rodzaju treści, pamiętając o przestrzeganiu niniejszego regulaminu.
  • użytkownik – oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, działającą we własnym imieniu lub w imieniu osoby prawnej. która korzysta z serwisu zgodnie z postanowieniami regulaminu. Użytkownikiem serwisu może zostać osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.
  • serwis/portal/strona – strona internetowa znajdująca się pod adresem www.alepupil.pl.
  • treść serwisu (strony) – treść, obiekty graficzne oraz inne informacje znajdujące się w serwisie.
  • regulamin – dokument określający zasady i warunki użytkowania i korzystania z serwisu.
  • właściciel – administrator strony internetowej www.alepupil.pl.

II. Korzystanie i odpowiedzialność

 1. Oferta serwisu:
  • zamieszczenie zdjęć lub zdjęć z podpisami
  • zamieszczanie filmów lub filmów z podpisami
  • głosować na zamieszczone w serwisie informacje
  • pisać komentarze do zamieszczonych w serwisie informacji
  • Wszystkie usługi w serwisie są darmowe, a w przypadku wystąpienia zmiany lub wprowadzenia usług odpłatnych, właściciel zobowiązany jest do powiadomienia użytkownika o takiej sytuacji poprzez wysłanie wiadomości w formie elektronicznej na adres wskazany w czasie rejestracji konta.
 2. Wymagania dotyczące korzystania z serwisu:
  • połączenie z siecią Internet
  • przeglądarka internetowa umożliwiająca przeglądanie sieci internet oraz możliwością zapisywania plików cookies
 3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za niewłaściwe korzystanie ze swojego konta, w szczególności za wykorzystywanie go do zamieszczania w serwisie treści niezgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz regulaminem portalu.
 4. W odniesieniu do utworów zamieszczonych w serwisie użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności Przemysłowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 ze zmianami).
 5. Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, do wszystkich przesyłanych plików, a przede wszystkim do zdjęć i tekstów oraz, że utwory te są wolne od wad prawnych i nie naruszają żadnych praw osób trzecich oraz innych podmiotów (w razie ewentualnych roszczeń osób trzecich, wynikających z naruszenia tych praw, użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność).
 6. Użytkownik będzie zobowiązany do ponoszenia opłat należnych z tytułu zamieszczania w serwisie utworów w sytuacji, kiedy takie opłaty będą wymagane.
 7. Użytkownik udziela właścicielowi na czas nieokreślony, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na utrwalenie, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów w dowolny sposób, na wszystkich możliwych płaszczyznach, także do celów promocyjnych i reklamowych.
 8. Właściciel zobowiązuje się do zapewnienia funkcjonalności serwisu, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej/osób trzecich.
 9. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania z serwisu.
 10. Właściciel zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych, mogących powodować okresowe utrudnienia w korzystaniu ze strony. W miarę możliwości właściciel zobowiązuje się do publikacji przewidywanego czasu prac. W takim przypadku właściciel nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec użytkowników.
 11. W szczególnych przypadkach mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność serwisu, właściciel zastrzega sobie możliwość zaprzestania świadczenia usługi dostępu do serwisu bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników oraz do przeprowadzenia prac technicznych w celu przywrócenia bezpieczeństwa i stabilności serwisu. W takim przypadku właściciel nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec użytkowników.
 12. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez użytkowników. Treści umieszczane przez użytkowników nie są poglądami i opiniami właściciela. Właściciel zastrzega sobie jednak prawo do: redagowania, skracania tekstów, bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem właściciela bądź innych osób lub podmiotów trzecich.
 13. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez użytkownika, osoby trzecie lub podmioty trzecie roszczeń związanych z opublikowaniem zdjęć lub osobistego wizerunku tych użytkowników, osób trzecich lub podmiotów trzecich. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie użytkownik, który opublikował ten materiał.
 14. Właściciel informuje użytkownika, że strona zawiera treści chronione prawem własności, użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania praw własności przysługujących właścicielowi oraz podmiotom trzecim. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.
 15. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z serwisu jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem strony. Rejestracja w serwisie jest równoznaczna z jego akceptacją.
 16. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień regulaminu w trakcie korzystania z serwisu.

III. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 4 grudnia 2015 roku.
 2. Właścicielowi przysługuje prawo do zmiany regulaminu w każdej chwili, a zmiany te są natychmiast zamieszczane na stronie internetowej serwisu.
 3. Utworzenie konta jest równoznaczne z zapoznaniem się z wyżej wymienioną treścią regulaminu, korzystaniem z serwisu zgodnie z obowiązującym prawem oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie opisanym poniżej.